Milis Linux 2.0 Site
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

309 lines
7.8KB

 1. Sıfırdan Milis Linux Yapımı
 2. ===================================
 3. .. toctree::
 4. :maxdepth: 2
 5. :caption: Contents:
 6. .. warning::
 7. Test aşamasındadır. Lütfen kullanmayınız!
 8. 0. Önsistemi oluşturmak için gerekli paketler kurulur:
 9. .. code:: bash
 10. # Milis
 11. mps kur lua (luafileystem kaynak kodundan derlenecek.)
 12. # ------------------------
 13. # Arch
 14. pacman -S base-devel
 15. pacman -S bison
 16. pacman -S libarchive
 17. pacman -S lua
 18. pacman -S lzip
 19. pacman -S squashfs-tools
 20. pacman -S xorriso
 21. # ------------------------
 22. # Ubuntu ve türevleri için
 23. apt install build-essential
 24. apt install bison
 25. apt install bsdtar
 26. apt install lua5.3
 27. apt install liblua5.3
 28. apt install lzip
 29. apt install squashfs-tools
 30. apt install xorriso
 31. 1. Yetkili komut satırına geçerek Milis LFS kullanıcı dizinlerini ayarlanır:
 32. .. code:: bash
 33. sudo su
 34. groupadd mlfs
 35. useradd -s /bin/bash -g mlfs -m -k /dev/null mlfs
 36. passwd mlfs
 37. 2. Milis 2.0 deposu klonlanıp önsistem için gerekli dizinler oluşturulur:
 38. .. code:: bash
 39. git clone https://notabug.org/milislinux/milis19 /home/mlfs/milis
 40. git clone https://notabug.org/milislinux/mps /home/mlfs/mps
 41. cp /home/mlfs/milis/bashrc-onsistem.temp /home/mlfs/.bashrc
 42. cp /home/mlfs/milis/bash_profile.temp /home/mlfs/.bash_profile
 43. mkdir -p /home/mlfs/{onsistem,sources}
 44. mkdir -p /home/mlfs/onsistem/tools
 45. ln -sv /home/mlfs/onsistem/tools /
 46. ln -sv /home/mlfs/sources /
 47. chown -R mlfs:mlfs /home/mlfs
 48. 3. Önsistemi oluşturmayı başlatmak için mlfs kullanıcısıyla giriş yapılır:
 49. .. code:: bash
 50. su - mlfs
 51. source ~/.bash_profile
 52. 4. İzin ve ortam değişkenleri kontrol edilir:
 53. .. code:: bash
 54. mlfs@makine1:~$ ls -al
 55. drwxr-xr-x 7 mlfs mlfs 4096 May 5 15:09 .
 56. drwxr-xr-x 4 root root 4096 May 5 14:32 ..
 57. -rw------- 1 mlfs mlfs 166 May 5 15:17 .bash_history
 58. -rw-r--r-- 1 mlfs mlfs 59 May 5 14:55 .bash_profile
 59. -rwxr-xr-x 1 mlfs mlfs 327 May 5 15:17 .bashrc
 60. drwxr-xr-x 4 mlfs mlfs 4096 May 5 15:15 milis
 61. drwxr-xr-x 2 mlfs mlfs 4096 May 5 15:06 mps
 62. drwxr-xr-x 3 mlfs mlfs 4096 May 5 15:06 onsistem
 63. drwxr-xr-x 2 mlfs mlfs 4096 May 5 15:09 sources
 64. mlfs@makine1:~$ export
 65. declare -x HOME="/home/mlfs"
 66. declare -x LC_ALL="POSIX"
 67. declare -x MILIS_HOME="/home/mlfs"
 68. declare -x MILIS_REPO="/home/mlfs/milis"
 69. declare -x MPS_NOROOT="yes"
 70. declare -x MPS_PATH="/home/mlfs/mps"
 71. declare -x OLDPWD
 72. declare -x ONSISTEM_CHROOT="/home/mlfs/onsistem"
 73. declare -x ONSISTEM_TARGET="x86_64-milis-linux-gnu"
 74. declare -x PATH="/home/mlfs/mps/bin:/tools/bin:/usr/local/bin:/bin:/sbin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin"
 75. declare -x PS1="\${debian_chroot:+(\$debian_chroot)}\\u@\\h:\\w\\\$ "
 76. declare -x PWD="/home/mlfs"
 77. declare -x SHLVL="1"
 78. declare -x TALIMATNAME="/home/mlfs/milis/talimatname"
 79. declare -x TERM="screen"
 80. 5. MPS önsistem için hazırlanıp, kontrol edilir:
 81. .. code:: bash
 82. cd ~/mps
 83. bash derle.sh
 84. mlfs@makine1:~/mps$ mps.lua -v
 85. MPS 2.0.0 - Milis Paket Sistemi milisarge@gmail.com
 86. 6. Önsistem derlenmeye başlanır:
 87. .. code:: bash
 88. cd ~/milis
 89. ./01-onsistem.sh
 90. .. note::
 91. Sertifika ilgili bir hata oluşursa,
 92. ::
 93. export WGET_GENEL_PARAM="--no-check-certificate"
 94. komutu derlemeden önce verilerek sertifika denetimi kapatılabilir.
 95. 7. Önsistem derlemesi Lua ile bittiğinde ve 'talimatname/0/order' dosyası içindeki paketlerin kurulduğundan
 96. emin olunduktan sonra önsistem sıkıştırılarak yedeklenir:
 97. .. code:: bash
 98. ./onsistem_sfs.sh
 99. 8. Temel sistem paketlerinin hazırlanması için yeni derleme ortamına girilir:
 100. .. note::
 101. Temel sistem üretimi ertlenmek veya sfs kullanarak yapılmak istenirse:
 102. .. code:: bash
 103. unsquashfs onsistem-tarih-saat-degeri.sfs
 104. mv squashfs-root ${ONSISTEM_CHROOT}
 105. Buradan sonraki işlemler sudo yetkileri ile yapılmalıdır:
 106. .. code:: bash
 107. exit
 108. cd /home/mlfs/milis
 109. sudo su
 110. bash --rcfile ../.bashrc
 111. ./02-enter-chroot-tools
 112. # aşağıdaki çıktıyı görmeniz gerekir.
 113. Chroot ortamı bağlanıyor...
 114. mount: /dev bound on /home/mlfs/onsistem/dev.
 115. mount: devpts mounted on /home/mlfs/onsistem/dev/pts.
 116. mount: proc mounted on /home/mlfs/onsistem/proc.
 117. mount: sysfs mounted on /home/mlfs/onsistem/sys.
 118. mount: tmpfs mounted on /home/mlfs/onsistem/run.
 119. temel sistem talimatları kopyalandı.
 120. '/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt' -> '/home/mlfs/onsistem/tools/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt'
 121. '/etc/resolv.conf' -> '/home/mlfs/onsistem/tools/etc/resolv.conf'
 122. 9. Temel sistem içine girildikten sonra ulaşılması gereken komut satırı:
 123. .. code:: bash
 124. (temel) I have no name!:/#
 125. 10. Gerekli betikler çağrılarak sistem hazırlanmaya başlanır:
 126. .. code:: bash
 127. (temel) I have no name!:/# 03-temel-dosya-sistemi-hazirla
 128. .. note::
 129. Bu aşamada ulaşılması gerek komut satırı bu şekildedir:
 130. .. code:: bash
 131. bash-5.0#
 132. .. code:: bash
 133. bash-5.0# 04-mps-hazirla
 134. Bu aşamada mps'in doğru sürümünün kurulu olduğunu test etmek için:
 135. .. code:: bash
 136. bash-5.0# mps.lua -v
 137. MPS 2.0.0 - Milis Paket Sistemi milisarge@gmail.com
 138. .. code:: bash
 139. bash-5.0# 05-temel-sistemi-derle.sh
 140. Bash derlenip kurulduktan sonra aşağıdaki çıktı ile derleme duracaktır:
 141. ::
 142. # bash_refresh komutu verip tekrar devam edin!
 143. Aşağıdaki komut verilerek, derleme yeni bash ile kaldığı yerden devam edecektir:
 144. .. code:: bash
 145. bash-5.0# bash_refresh
 146. bash-5.0# 05-temel-sistemi-derle.sh
 147. .. note::
 148. Yeni bash ten sonra ortamdan çıkma durumu olursa yeniden ortam girmek için:
 149. .. code:: bash
 150. ./02.1-enter-chroot
 151. bash-5.0# 05-temel-sistemi-derle.sh
 152. 11. Canlı(Live) imajda kullanmak üzere initramfs üretilir:
 153. .. code:: bash
 154. dracut -N --force --xz --add 'dmsquash-live pollcdrom' --omit systemd /boot/initramfs_live `ls /usr/lib/modules`
 155. 12. Temel sistem derlemesi bittikten sonra derleme logları ve temel sistem incelenir:
 156. Aşağıdaki komutların çıktıları olmamalı:
 157. .. code:: bash
 158. bash-5.0# grep -l 'compilation terminated' /tmp/*.log
 159. bash-5.0# grep -l '.h: No such file or directory' /tmp/*.log
 160. find /var/lib/mps -name kurulan -size 0
 161. # kırık linklerin kontrolü
 162. rm -rf /tools
 163. find /usr -xtype l
 164. Aşağıdaki komutun çıktısı ise 'TM' olmalı:
 165. .. code:: bash
 166. [ `ls /var/lib/mps/db | wc -l` -eq `cat /usr/milis/talimatname/1/order | wc -l` ] && echo "TM"
 167. 13. Canlı imajda kullanmak üzere root şifresi oluşturulur: (Öntanımlı **toor**)
 168. .. code:: bash
 169. passwd
 170. 14. Temel sistem gereksiz dosyalardan arındırılır ve sfs yedeklenir:
 171. .. code:: bash
 172. exit
 173. cd /home/mlfs/milis
 174. ./temel_sfs.sh
 175. 15. Güncel MPS yüklenir ve gerekli ayarlamalar yapılır:
 176. .. code:: bash
 177. cp onsistem/etc/bash.bashrc onsistem/root/.bashrc
 178. cd /home/mlfs/mps
 179. git pull
 180. cd /home/mlfs
 181. rm -rf onsistem/usr/milis/mps
 182. cp -rf mps onsistem/usr/milis/
 183. # **temel sistemin içine tekrar gireriz**
 184. ./02.1-enter-chroot
 185. (temel) root:/# cd /usr/milis/mps
 186. (temel) root:/# echo "export MPS_PATH=/usr/milis/mps" >> /root/.bashrc
 187. (temel) root:/# echo "export PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:\$MPS_PATH/bin" >> /root/.bashrc
 188. (temel) root:/# source /root/.bashrc
 189. (temel) root:/# sh derle.sh
 190. # sürüm numarası alınarak MPS kurulum doğrulanır.
 191. # mps -v
 192. 2.0.0
 193. # bashrc profile kopyalanarak chroot ortamdan çıkış yapılır.
 194. cp /root/.bashrc /etc/profile
 195. exit
 196. 16. İmaj üreticinin kullanılarak temel canlı imajın üretilmesi:
 197. .. code:: bash
 198. cd /home/mlfs
 199. git clone https://notabug.org/milislinux/imaj-uretici-2
 200. cd imaj-uretici-2
 201. ./iso_olustur.sh